Tarife in skupni sporazumi

Na tem mestu objavljamo trenutno veljavne:

 1. tarife za pravice soavtorjev avdiovizualnih del v zvezi z radiodifuzno retransmisijo in dajanjem na voljo javnosti avdiovizualnih del (»AV del«) v skladu s Skupnim sporazumom za uporabo avdiovizualnih del z dne 25. 10. 2023;

 2. tarife za pravice filmskih producentov v zvezi z radiodifuzno retransmisijo in dajanjem na voljo javnosti videogramov z AV deli v skladu s Skupnim sporazumom za uporabo videogramov avdiovizualnega dela z dne 25. 10. 2023; in

 3. tarife za pravice izvajalcev v zvezi z radiodifuzno retransmisijo in dajanjem na voljo javnosti njihovih izvedb v AV delih na videogramih v skladu s Skupnim sporazumom za uporabo izvedb, posnetih na videogramih avdiovizualnega dela z dne 25. 10. 2023.

Merila, uporabljena za določitev tarif – določitev tarife s skupnim sporazumom:

S tarifo za uporabo avtorskih del se določita višina in način izračunavanja avtorskega honorarja, ki ga mora posamezni uporabnik plačati kolektivni organizaciji za uporabo avtorskega dela iz repertoarja kolektivne organizacije.

Tarifa se določi s skupnim sporazumom med kolektivno organizacijo in reprezentativnim združenjem uporabnikov ali, če to ni mogoče, z odločbo Sveta za avtorsko pravo. Do drugačne pravnomočne odločbe Sveta za avtorsko pravo se šteje, da so tarife, določene z veljavnim skupnim sporazumom, primerne.

Tarifa mora odražati ekonomsko vrednost pravic, ki so predmet skupnega sporazuma, naravo in obseg uporabe avtorskih del ter ekonomsko vrednost storitve, ki jo zagotavlja kolektivna organizacija, pri čemer se glede na okoliščine posameznega primera upoštevajo zlasti:

 1. obseg repertoarja;

 2. obseg dovoljenja;

 3. prihodek, ki se doseže z uporabo avtorskega dela, ali, če to ni mogoče, stroški, povezani s to uporabo;

 4. pomen avtorskega dela za dejavnost uporabnika;

 5. razmerje med varovanimi in nevarovanimi avtorskimi deli, ki so uporabljena;

 6. razmerje med pravicami, ki se upravljajo kolektivno ali individualno;

 7. posebna zahtevnost kolektivnega upravljanja pravic zaradi določene uporabe avtorskih del;

 8. primerljivost predlagane tarife s tarifami istovrstnih kolektivnih organizacij na istovrstnih delih za istovrstno uporabo v Republiki Sloveniji in drugih državah članicah, ob upoštevanju bruto domačega proizvoda na prebivalca v enoti kupne moči.

 

Začasna tarifa:

Če za posamezno vrsto uporabe avtorskih del tarifa še nikoli ni bila določena, lahko kolektivna organizacija sama določi začasno tarifo, tako da:

 1. od izbranih tarif desetih držav članic za istovrstne avtorske pravice, istovrstna avtorska dela in njihove istovrstne načine uporabe izloči tri tarife, ki po višini najbolj odstopajo navzgor;

 2. določi povprečje tarif preostalih izbranih sedmih držav članic za istovrstne avtorske pravice, istovrstna avtorska dela in njihove istovrstne načine uporabe in

 3. kot korekcijski faktor določenega povprečja tarif upošteva obseg repertoarja, ki ga zastopa, in razmerje med povprečjem bruto domačega proizvoda na prebivalca v enoti kupne moči v preostalih izbranih sedmih državah članicah in bruto domačim proizvodom na prebivalca v enoti kupne moči v Republiki Sloveniji, vse glede na koledarsko leto pred določitvijo začasne tarife.

Začasna tarifa mora biti obrazložena, sicer je nična.

Kolektivna organizacija začasno tarifo skupaj z obrazložitvijo in vabilom k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma objavi na spletni strani AJPES in na svoji spletni strani. Začasna tarifa začne veljati 15. dan po objavi na spletni strani AJPES.

Skupni sporazum za uporabo avdiovizualnih del z dne 25. 10. 2023

14.11.2023

Skupni sporazum AIPA, Združenja kabelskih operaterjev Slovenije (ZKOS) in Združenja slovenskih operaterjev digitalnih televizijskih storitev (ZSODT) za uporabo AV del velja od 11. 11. 2023 dalje, uporablja pa se za obdobje od 20. 6. 2023 dalje. S tem skupnim sporazumom AIPA v imenu upravičencev do avtorskih honorarjev oz. nadomestil ter ZKOS in ZSODT kot reprezentativna združenja kabelskih in IP operaterjev urejajo pravice soavtorjev AV del zvezi z radiodifuzno retransmisijo in dajanjem na voljo javnosti AV del, vključno z njihovo pravico do avtorskega honorarja oz. primernega nadomestila za vsakokratno radiodifuzno retransmisijo AV dela in za vsakokratno dajanje na voljo javnosti AV dela s strani telekomunikacijskih operaterjev pri njihovi dejavnosti.

Skupni sporazum za uporabo videogramov avdiovizualnega dela z dne 25. 10. 2023

14.11.2023

Skupni sporazum AIPA, Združenja kabelskih operaterjev Slovenije (ZKOS) in Združenja slovenskih operaterjev digitalnih televizijskih storitev (ZSODT) za uporabo videogramov AV dela velja od 11. 11. 2023 dalje, uporablja pa se za obdobje od 20. 6. 2023 dalje. S tem skupnim sporazumom AIPA v imenu upravičencev do avtorskih honorarjev oz. nadomestil ter ZKOS in ZSODT kot reprezentativna združenja kabelskih in IP operaterjev urejajo pravice filmskih producentov zvezi z dajanjem na voljo javnosti (vključno s pravico do primernega nadomestila za vsakokratno dajanje na voljo javnosti) videogramov s strani telekomunikacijskih operaterjev, in pravice filmskih producentov do primernega nadomestila za vsakokratno radiodifuzno retransmisijo videogramov z AV deli, razen videogramov s kratkimi glasbenimi videofilmi ne glede na čas njihovega trajanja, s strani telekomunikacijskih operaterjev.

Skupni sporazum za uporabo izvedb, posnetih na videogramih avdiovizualnega dela z dne 25. 10. 2023

14.11.2023

Skupni sporazum AIPA, Združenja kabelskih operaterjev Slovenije (ZKOS) in Združenja slovenskih operaterjev digitalnih televizijskih storitev (ZSODT) za uporabo izvedb, posnetih na videogramih AV dela velja od 11. 11. 2023 dalje, uporablja pa se za obdobje od 20. 6. 2023 dalje. S tem skupnim sporazumom AIPA v imenu upravičencev do avtorskih honorarjev oz. nadomestil ter ZKOS in ZSODT kot reprezentativna združenja kabelskih in IP operaterjev urejajo pravice izvajalcev v zvezi z dajanjem na voljo javnosti (vključno s pravico do primernega nadomestila za vsakokratno dajanje na voljo javnosti) izvedb, ki so posnete na videogramih, s strani telekomunikacijskih operaterjev, in pravice izvajalcev do primernega nadomestila za vsakokratno radiodifuzno retransmisijo njihovih izvedb v AV delih na videogramih s strani telekomunikacijskih operaterjev, razen za izvedbe izvajalcev glasbenih del, ki so vključene v AV delo, za izvedbe izvajalcev filmske glasbe, ki je posebej ustvarjena za AV delo, in za vse izvedbe izvajalcev v kratkih glasbenih videofilmih ne glede na čas njihovega trajanja.

[ {image : "/media/uploads/animation/2HMTZwXpJHqd.jpg", title : "Spacapufi;Režija: Jaka Ivanc;Strup produkcija (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/RSlwCIYpgC.jpg", title : "Jezdeca;Režija: Dominik Mencej;Staragara (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/MLr5935I2Cwh.jpg", title : "Prasica, slabšaln izraz za žensko;Režija: Tijana Zinajić;December (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/aF3ZJBnTLCEq5XH.jpg", title : "Septembrska klasa;Režija: Igor Šterk;A.A.C. Productions (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/HW2NqBQGAZfRi.jpg", title : "Odpuščanje;Režija: Marija Zidar;Vertigo (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/D6Da8_YOtQmFP.jpg", title : "Inventura;Režija: Darko Sinko;December (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/uxJrm9pWck.jpg", title : "Verschwinden / Izginjanje;Režija: Andrina Mračnikar;Vertigo (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/kKPlQ2lSPX.jpg", title : "Vesolje med nami;Režija: Rahela Jagrič Pirc;Arsmedia (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/s22spefONAhEjuW.jpg", title : "Kapa;Režija: Slobodan Maksimović;Senca Studio (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/k1adCnn3PHaO.jpg", title : "Jaz sem Frenk;Režija: Metod Pevec;Vertigo (2018)" }, {image : "/media/uploads/animation/1oIrrLJYgJSckX.jpg", title : "Zastoj;Režija: Vinko Moderndörfer;Forum Ljubljana (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/qW_vixhBTuLKJ.jpg", title : "Nekoč so bili ljudje (2021);Režija: Goran Vojnović;Arsmedia (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/7RMyTbu7gjT.jpg", title : "Beli bojevnik v črni obleki;Režija: Maja Weiss;Bela film (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/CDIYMZmwKn.jpg", title : "Orkester;Režija: Matevž Luzar;Gustav Film (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/5nNIF95NJEvL.jpg", title : "Ne pozabi dihati;Režija: Martin Turk;Bela film (2019)" }, {image : "/media/uploads/animation/8RlFNuWJflATX.jpg", title : "LGBT_SLO_1984;Režija: Boris Petkovič;Zavod Kineki (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/srBBcMxyri.jpg", title : "Žica;Režija: Tiha Gudac;OFF World/URGH! (2021)" }, {image : "/media/uploads/animation/IcCMwWabbDDF9.jpg", title : "A ti mene vidiš?;Režija: Jan Cvitkovič;Zavod Solsticij (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/z_QO4GQn5F.jpg", title : "Legenda o zlatorogu;Režija: Lea Vučko;Octopics (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/2byxsgm50sn5oV0.jpg", title : "Tako se je končalo poletje;Režija: Matjaž Ivanišin;Staragara (2022)" }, {image : "/media/uploads/animation/72nTb3FJr3G7C.jpg", title : "Polsestra;Režija: Damjan Kozole;Vertigo (2019)" }, {image : "/media/uploads/animation/xpqzvvLR9Oku.jpg", title : "Zgodovina ljubezni;Režija: Sonja Prosenc;Monoo (2018)" }, {image : "/media/uploads/animation/Dkl6TTjNIMYJb.jpg", title : "Iskre v času;Režija: Jurij Gruden;Senca Studio (2021)" }, ]